Aktualności

GRUDZIEŃ

01.12.2016 r.
Wystąpienie do Dowódcy Garnizonu Warszawa (do wiadomości Min. Grabski oraz DSS) w sprawie prowadzenia pomocy mieszkaniowej
w ramach wspólnej działalności socjalnej w DGW
- LINK.


LISTOPAD

17.11.2016 r.
Pismo MON w sprawie jednorazowych premii/nagród - LINK.
Komentarz:
Użyte ww. piśmie sformułowanie "wskazanym jest" należy czytać możemy a nie musimy je zastosować w zasadach lub kryteriach podziału u pracodawcy. Kontrolę w tym zakresie - jak się wydaje - powierzono zakładowym organizacjom związkowym.


03.11.2016 r.
1) Informacja OPZZ w sprawie powołania Zespołu Branżowego do spraw Pracowników Administracji Publicznej - LINK.
2) Projekt Regulaminu Zespołu Branżowego do Spraw Pracowników Administracji Publicznej - LINK.
3) Odpowiedź do Przewodniczącego OPZZ - LINK, LINK2.


PAŹDZIERNIK

26.10.2016 r.
Treść Opinii SKON dotyczącej projektu budżetu MON na 2017 r. wraz
z poprawką - LINK, z której wynika, że na wynagrodzenia przesunięto kwotę 86.038 tys. zł a reszta tj. 13.597 tys. zł (tj. różnica 99.635 tys. zł - 86.038 tys. zł) pójdzie na inne wydatki niż wynagrodzenia.


21.10.2016 r.
1) Zapis z posiedzenia SKON z dnia 20.10.2016 r., w tym propozycja autopoprawki do budżetu MON na 2017 r. zwiększającej fundusz wynagrodzeń PW o 5 % tj. o kwotę ok. 99,6 mln zł kosztem zmniejszenia planowanych nakładów na modernizację techniczną - LINK- WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAPISEM WIZJI ok. GODZ. 16.40 i 17.00

2) Dla przypomnienia na str. 40 zgłoszona przez MKK autopoprawka do projektu budżetu MON na 2016 r. w PETYCJI PRACOWNICZEJ z dnia 25 XI 2015 r. (zwiększenie wynagrodzeń PW w br. o kwotę 337 mln zł kosztem zmniejszenia planowanych nakładów modernizacji technicznej) - LINK.

3) WNIOSEK - można. Tylko dlaczego po roku i 3-razy mniej niż proponowało w 2015 r. MKK i czy ta zmiana wejdzie w życie z dnia 01.01.2017 r. i jakie PW dostaną podwyżki w roku przyszłym?


06.10.2016 r.
Projekt budżetu państwa na 2017 r., w tym MON - LINK.
Z tego projektu budżetu MON na 2017 r. i stanów osobowych na dzień 30.06.2016 r. można oszacować, iż zwiększono – w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. – fundusze o:
- ok. 80,5 mln zł, co skutkować może średniomiesięczną podwyżką
w wysokości 165 zł brutto dla PW niemnożnikowych (ok. 41 tys. osób);
- ok. 661,7 mln zł, co skutkować może średniomiesięczną podwyżką
w wysokości 582 zł brutto dla żołnierzy i funkcjonariuszy (ok. 95 tys. osób);
- ok. 0,2 mln zł, co skutkować może średniomiesięczną podwyżką
w wysokości 2.595 zł brutto dla Kierownictwa MON (7 osób);
- ok. 0,7 mln zł, co skutkować może średniomiesięczną podwyżką
w wysokości 25 zł brutto dla PW KSC (ok. 2,5 tys. osób);
- ok. 0,2 mln zł, co skutkować może średniomiesięczną podwyżką
w wysokości 291 zł brutto dla nauczycieli (45 osób).


LIPIEC

28.07.2016 r.
Brak zgody SK PC NSZZ "Solidarność" na powołanie Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP - LINK.


22.07.2016 r.
Artykuł Polski Zbrojnej nt. podwyżek w latach 2017-2019 - LINK.


21.07.2016 r.
Posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. społecznych w wojsku - LINK.
Materiał MON na to posiedzenie - LINK.
Pismo DSS MON w sprawie tzw. jednorazówek - LINK.


20.07.2016 r.
Pismo Min. Grabskiego na petycję z dnia 30 XI 2015 r. (dot. tzw. wyrównań) - LINK.


11.07.2016 r.
Dialog MON ze strona społeczną - LINK.


07.07.2016 r.
Pismo Min. Grabskiego na petycję z dnia 25 XI 2015 r. (dot. tzw. 600 zł) - LINK.


CZERWIEC

10.06.2016 r.
Wbrew temu, co sugerują niektórzy, przedstawiamy konkretne (mamy nadzieję, że też ciekawe) wystąpienia MKK w sprawie:
1. Wydania przez MON decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 104 § 1 kpa) dotyczących:
- Petycji z 30 XI 2015 r. tzw. 600 zł w 2016 r. plus 300 zł w kolejnych latach - LINK
- Petycji z 25 XI 2015 r. dotyczącej wyrównania zaniżonych należności za lata 2012-2015 - LINK
2. Autentycznych, co do sensu i istoty, wypowiedzi MKK w trakcie spotkań w MON w dniach 22.03, 27.04 i 06.05.2016 r. - LINK.


03.06.2016 r.
MKK wnosił i będzie wnosić do MON o ustanowienie po raz pierwszy w 25-letniej historii Polski po 1989 r. programu rządowego dedykowanego pracownikom wojska a MSWiA to wie i podejmuje kroki m.in. dla swoich pracowników cywilnych - LINK


MAJ

17.05.2016 r.
Podpisany "Protokół z posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 marca 2016 r.", który m.in zawiera potwierdzenie Współprzewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność", że NSZZ "Solidarność" jest za powstaniem Zespołu Branżowego dedykowanego warunkom płacy i pracy personelu cywilnego jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - LINK


15.05.2016 r.
Przedstawiamy stan emocjonalny władz NSZZ PW - LINK.

Życzymy Naszym Koleżankom i Kolegom z NSZZ Pracowników Wojska dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, obniżenia stopnia agresji, empatii, osiągnięcia mistrzowskiego poziomu megalomanii i narcyzmu (w tym zwłaszcza w zakresie podstaw matematyki w obszarze wynagrodzeń oraz liczebności stanów w organizacjach związkowych), wymiernych efektów w propagandzie sukcesów w sferze PR, utrwalenia efektywnej - dla wszystkich pracowników cywilnych resortu ON - współpracy z kolejnymi ekipami kierującymi MON, odrzucenia mowy nienawiści i dzielenia pracowników oraz związkowców, przystąpienia do reprezentatywnych organizacji związkowych w Polsce tak aby głos pracowników cywilnych MON był zauważalny w kraju a przede wszystkim jawności w udostępnianiu autorskich opracowań i wypowiedzi w trakcie organizowanych spotkań, zarówno w MON, jak i pozostałych z udziałem przedstawicieli NSZZ PW.

Ze swej strony, wyznając zasadę „Nobody is perfect", dalej – wbrew temu co o nas jednostronnie piszą niektórzy prominentni przedstawiciele NSZZ PW – próbować będziemy zmienić, wypracowaną m. in. przez NSZZ PW w ostatnich 25 latach transformacji w Polsce sytuację materialną pracowników cywilnych resortu ON.

Mamy nadzieję, że jątrzące, niczym nie skrepowane wpisy i działania ze strony niektórych przedstawicieli NSZZ PW nie osłabią tzw. ruchu związkowego w resorcie ON i nie wpłyną negatywnie na poprawę sytuacji materialnej pracowników cywilnych resortu ON.


13.05.2016 r.
Wystąpienie MKK do Ministra ON w sprawie podpisania w dniu 9 maja 2016 r. decyzji Nr 141/MON w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu ON - LINK.
Wyżej wymieniona decyzja MON wraz pismem DSS MON w sprawie podwyżek w 2016 r. oraz UZASADNIENIEM do tej decyzji - LINK


10.05.2016 r.
W kontekście oświadczenia MKK złożonego na ręce Pana Ministra Grabskiego w trakcie spotkania w dniu 06.05.2016 r. informujemy o podjętych decyzjach w KRUS – LINK


06.05.2016 r.
Propozycje podwyżek MON w 2016 r. i w latach następnych - LINK.
Projekt protokołu ze spotkania w dniu 27.04.2016 r. - LINK.
Stanowisko MKK w sprawie propozycji MON złożonych w dniu 06.05.2016 r. - LINK.


KWIECIEŃ

30.04.2016 r.
Złożony w OPZZ w dniu 29.04.2016 r. wniosek (wraz z uzasadnieniem) podpisany przez organizacje zrzeszone w OPZZ i FZZ (MKK) ­o powołanie - zgodnie z Uchwałą RDS - Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego SZ RP - LINK.


28.04.2016 r.
W dniu 27.04.2016 r. odbyły się (ale się nie zakończyły) negocjacje nt. podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu ON w 2016 r. i w latach następnych, w których stronę społeczną reprezentowali: NSZZ PW, NSZZ "Solidarność" oraz organizacje zrzeszone w MKK - szczegółowy i konkretny materiał przedstawiła MKK (600 zł brutto podwyżki od 1 kwietnia 2016 r. i 300 zł brutto w kolejnych latach) - LINK.
Na wniosek Min. Grabskiego zakończenie negocjacji w tej sprawie odbędzie się w dniu 06.05.2016 r. (od godz. 10.00).
W związku z brakiem protokołu z tych negocjacji, poniżej można przeczytać niektóre wiadomości medialne po spotkaniu:
www.opzz.org.pl
www.parlamentarny.pl
www.portal-mundurowy.pl
mon.gov.pl
praca.wnp.pl
wyborcza.pl
www.biznes.polskaprasa.pl
W tym kontekście zrozumiała, jednego z wielu w MON, determinacja Pracownika cywilnego resortu ON - www.opzz.org.pl


25.04.2016 r.
Pismo Dyrektora Biura Skarg i Wniosków MON w sprawie realizacji petycji z dnia 25 XI 2015 r. - LINK.
Dla przypomnienia (co jest również załączone pod datą 10.03.2016 r.) treść wystąpienia MKK do Pani Premier - LINK.


20.04.2016 r.
Zaproszenie z MON z dnia 19.04.2016 r. w sprawie spotkania ze stroną społeczną - LINK.
Pismo MKK z dnia 20.04. 2016 r. w sprawie ww. zaproszenia z MON - LINK.


08.04.2016 r.
W oczekiwaniu na pismo z MON w sprawie spotkania z organizacjami związkowymi w sprawie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników resortu ON informujemy, iż Zespół Branżowy RDS, o który wnioskowano w Petycji Pracowniczej z dnia 25.11.2015 r. uzyskał formalną podstawę utworzenia Uchwałą Nr 6 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 07.04.2016 r. - LINK.


MARZEC

22.03.2016 r.
Pismo MON o spotkanie z MKK - LINK
Odpowiedź MKK na ww. pismo - LINK
O co m.in. walczymy:
1. LINK.
2. Aby w MON kwota 1.850 zł została wprowadzona jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto (bez dodatków).
Efekty rozmów z MON - kolejne spotkanie w MON na początku kwietnia 2016 r. (przed wcześniej zapowiadanym spotkaniem w połowie kwietnia) , w którym uczestniczyłaby cała strona związkowa. Na spotkaniu tym:
1) MON przedstawi swoje propozycje poprawy wynagrodzeń pracowników resortu ON w 2016 r. (ponad tzw. kwotę 185 zł na etat) i w latach następnych;
2) nastąpi zderzenie propozycji MON z propozycją MKK w zakresie 600 zł jeszcze w 2016 r. w ramach posiadanego budżetu MON.


21.03.2016 r.
Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w sprawie sytuacji płacowo-socjalnej pracowników jednostek instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wynagradzanych na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - LINK.


10.03.2016 r.
Kolejne wystąpienie do Pani Premier i Pana Ministra Obrony Narodowej - LINK LINK2.
Założenia proponowanych przez Pana Ministra Obrony Narodowej Śp. Aleksandra SZCZYGŁĘ korzystnych dla pracowników cywilnych resortu ON zmian w ich wynagrodzeniach w latach 2006-2007 - LINK.


09.03.2016 r.
Pełny zapis posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie proponowanych - przez ponad 3 tysiące PRACOWNIKÓW RESORTU ON w petycji złożonej w dniu 25.11.2015 r. - zmian do ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.) tj.:
1) określenia liczebności pracowników na poziomie nie mniej niż 50 tys. stanowisk pracowników resortu ON;
2) funduszu wynagrodzeń na poziomie co najmniej 8% budżetu MON (co gwarantowałoby 600 zł podwyżkę w 2016 r.). zawiera - LINK.


08.03.2016 r.
Ustalenia z posiedzenia prezydium RDS z dnia 07.03.2016 r. - LINK.


02.03.2016 r.
1. Odpowiedź MON na petycję w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu ON w latach 2016-2020 - LINK.

2. Rozpatrzenie przez Sejmową Komisję ds. petycji w dniu 09.03.2016 r. (godz. 9:30) - pracowniczej petycji z dnia 25.11.2015 r. tzw. podwyżka wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu ON - LINK.

3. Rozpatrzenie przez Prezydium RDS w dniu 07.03.2016 r. wniosku w prawie powołania Zespołu Branżowego ds. pracowników wojska oraz pilnego omówienia sprawy wynagrodzeń pracowników wojska przez Zespół Problemowy RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.


LUTY

26.02.2016 r.
Kolejne wystąpienie do MON w sprawie uzgodnień aktów prawnych przez stronę społeczną - LINK, LINK. Opinia do projektu rozporządzenia RM w sprawie wykazu szkół i placówek - LINK Przedłużenie przez MON, o kolejne 3 m-ce, rozpatrywania petycji w sprawie wyrównania m.in. 13-tek - LINK.


10.02.2016 r.
Wystąpienie MKK do Pana Ministra Grabskiego w sprawie projektu decyzji MON dotyczącej zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu ON - LINK.


04.02.2016 r.
Powołanie przez RDS w ramach "Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych" - podzespołu, który będzie się zajmował warunkami pracy i płacy personelu cywilnego wojska i policji - LINK 1 LINK 2.
Uchwała Nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych - LINK.


02.02.2016 r.
Po interwencjach, na stronie Sejmu RP ukazała się kompletnie (poza podpisami) zeskanowana pracownicza petycja - LINK.
Będzie ona teraz przedmiotem prac sejmowych komisji.


STYCZEŃ

28.01.2016 r.
Popieramy pracowniczą inicjatywę zgłoszoną na Forum OWC - LINK.


27.01.2016 r.
Notatka Kancelarii Prezydenta RP ze spotkania w dniu 25.11.2015 r. oraz wystąpienia tej kancelarii do MON i w sprawie zespołu branżowego przy Radzie Dialogu Społecznego - LINK.


21.01.2016 r.
Informacja z Sejmu RP (Petycja z dnia 25.11.2015 została zarejestrowana pod Nr BKSP-141-344/01/15 - załącznik Nr 1) - LINK.


15.01.2016 r.
Pismo do MON w sprawie uzgadniania projektów aktów prawnych ze stroną społeczną - LINK.


14.01.2016 r.
Komunikat Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej w sprawie stanu realizacji przez MON postutatów związkowych - LINK.


12.01.2016 r.
Coś drgnęło w sprawie drugiej Petycji do MON (wyrównanie niektórych należności pracownikom cywilnym resortu ON 2012-2015) - LINK.


04.01.2016 r.
"Jeszcze tylko" 2 m-ce czekania na odpowiedź z MON (art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - Dz. U. poz. 1195) - LINK.
Pomimo, że do Sejmu RP trafiła kompleksowa propozycja zmian legislacyjnych (tj. na str. 39-40 w załączniku Nr 1 do Petycji z dnia 25 XI 2015 r.") - urzędnicy Biura Komunikacji Społecznej Sejmu RP nie doczytali tych propozycji o czym świadczy załączone pismo - LINK. Aktualnie trwają rozmowy z BSK Sejmu RP w celu wyjaśnienia tej sprawy.
ARCHIWUM 2015 r.
Najważniejszy jest
P R A C O W N I K

Z. Z. "MILITARIA"